Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

kammerflimmern
8444 dc9c
Reposted byzolusiowojemrobakixlazyxladyx
kammerflimmern
3694 b09e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaodettastoned odettastoned
kammerflimmern
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted frommissljud missljud vialadypsychosexy ladypsychosexy
kammerflimmern
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viapersona-non-grata persona-non-grata
5985 5702 500
kammerflimmern
6363 69b1 500
kammerflimmern
las vegas, robert rumas
Reposted fromKACHA KACHA viajanealicejones janealicejones
8157 6878 500
6329 9e26
kammerflimmern
3647 89f1 500
kammerflimmern
kammerflimmern
8546 5379 500
Reposted fromherzlich herzlich viajanealicejones janealicejones
kammerflimmern
0095 0d93
kammerflimmern
5387 13bc
Reposted bypjbroccoliEmisjamontak
kammerflimmern
5383 9423
Reposted bykcyquabesomeoneelse

April 04 2015

kammerflimmern
kammerflimmern
4231 f565
H. ja i jan klata
Reposted byjanealicejones janealicejones
kammerflimmern
Poloniusz: (...) - czy nie szkodzi ci powietrze, książę? Nie chciałbyś odejść?
Hamlet: Z tego świata?
Poloniusz: W samej rzeczy, w grobie nie ma przeciągó
— Hamlet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl