Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

5687 ec45 500
kammerflimmern
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadilemma dilemma
Courage, dear heart.
C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadilemma dilemma
kammerflimmern
Reposted fromweightless weightless
kammerflimmern
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
kammerflimmern
4487 0191 500
"Ości" 1
kammerflimmern
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaweightless weightless
kammerflimmern
Najgorsze jest to, kiedy zastanawiamy się, czy następnego dnia znajdziemy w sobie dość siły, aby nadal robić to, co robiliśmy wczoraj, i co robimy już od tak dawna, i gdzie też znajdziemy energię, aby znowu podejmować te bezsensowne działania, realizować wszystkie te nasze plany, które do niczego nie prowadzą, wszystkie te inicjatywy, które mają nas wyrwać z przygnębiającej konieczności, wszystkie te skazane na niepowodzenie próby, wszystko to, co i tak może nas przekonać jedynie o tym, że losu nie da się pokonać, że i tak trzeba upaść na samo dno, każdego wieczoru myśląc z lękiem o kolejnym, jeszcze bardziej niepewnym i odrażającym dniu (…)Prawda jest jak niekończąca się agonia. Prawdą tego świata jest śmierć. Trzeba więc wybierać pomiędzy śmiercią a kłamstwem.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viaweightless weightless

June 06 2015

6504 5c61 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
kammerflimmern

June 03 2015

0303 5bcd 500
kammerflimmern
3199 16a1
Reposted fromvandalize vandalize viadilemma dilemma

April 05 2015

kammerflimmern
8444 dc9c
Reposted byzolusiowojemrobakixlazyxladyx
kammerflimmern
3694 b09e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaodettastoned odettastoned
kammerflimmern
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted frommissljud missljud vialadypsychosexy ladypsychosexy
kammerflimmern
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viapersona-non-grata persona-non-grata
5985 5702 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl